Sunday, June 11, 2017

#43-2 T.D.T 100 Entrants & WaitlistEntrants
Name(past tdt finishes)  

Hisayuki Tateno (1)
Shinobu Haraguchi (0)
Kentaro Takeda (1)
Yayoi Namiki (0)
Yoshimi Sasaki (0)
Arata Chino (0)
Shinya Yamada (1)
Monami Yui (0)
Norio Kimura (0)
Atsushi Kameda (0)
Yukihiro Ooura (2)
Tamaki Maeda (0)
Koichi Arakawa (0)
Hiroki Shimura (2)
Daishi Koshii (0)
Toru Horiguchi (0)
Shinya Sato (0)
Nobuhiro Tatsuo (0)
Akiko Fujishima (2)
So Fukuda (0)
Konosuke Ishikawa (0)
Takumi Kaneshige (0)
Yoichiro Sakurai (1)
Kouji Matsubara (0)
Takeshi Noda (0)

Waiting List
No  Name(past tdt finishes)

W1 Marie Noda (Yanagida) (1)
W2 Hajime Andy Ando (1)
W3 Tadatoshi Nishiyama (0)
W4 Haruka Oodachi (1)
W5 Naohisa Ishii (2)
W6 Koitaro Nagata (0)
W7 Takayuki Uno (1)
W8 Nobuka Seo (2)
W9 Yasuto Iseki (0)
W10 Tsubasa Onuki (0)


rd_tomo