Tuesday, November 15, 2016

#37-3 T.D.T 100 Entrants & WaitlistEntrants
Name(past tdt finishes)  
Hiroki Shimura (1)
Reiko Kakuma (2)
Yuki Kojima (0)
Ikuo Akiyama (0)
Akira Derecut (0)
Nobby Koga (0)
Kentaro Takeda (0)
Yuichiro Namiki (2)
Michiko Miyazaki (0)
Keitaro Noto (0)
Nobuka Seo (1)
Itsuko Uemiya (0)
Yoshinobu Izumita (0)
Marie Yanagida (0)
Kiyoshi Ishiba (2)
Yojiro Kurihara (0)
Ryuji Oyamada (3)
Yasuto Iseki (0)
Midori Kondo (0)
Kazuhiko Yamamoto (0)
Chieko Isomura (1)
Yukihiro Ikeda (1)
Katsumi Kocha (1)
Katsuhisa Ootaki (0)
Yoko Noma (1)

Waiting List
No  Name(past tdt finishes)
W1 Tomoko Seki
W2 Akemi Anjo
W3 Haruka Oodachi
W4 Takayuki Uno
W5 Shunsuke Katou
W6 Toru Horiguchi
W7 Akira Shimokawa
W8 Daiju Sato
W9 Nobuhiro Tatsuo
W10 Mami Suzuki

---

Who runs next? It might be you!!

rd_tomo