Thursday, April 21, 2016

#33-3 T.D.T 2016FW Entrants & Waiting list80歳から本気を出す!
- Kaneo Tsukioka

---

Entrants
Name(past tdt finishes)    
Tomokazu Ihara (7)
Kaneo Tsukioka (1)
Akemi Anjo (1)
Monami Yui (0)
Yukihiro Ooura (1)
Masaaki Nonoyama (0)
Mami Suzuki (0)
Tetsuro Ogata (1)
Tomoya Ikenishi (1)
Junichi Seki (0)
Yuzo Takenaka (0)
Yi Lin Chung (0)
Akiko Fujishima (1)
Naohisa Ishii (1)
Masashi Yamamoto (0)
Emma Nakajima (1)
Kei Kuwabara (0)
Yoshinobu Izumita (0)
Yukihiro Ikeda (0)
Katsumi Kocha (0)
Keisuke Tanaka (0)
Kiyoshi Ishiba (2)
Daiju Sato (1)
Yoko Noma (0)
Takayuki Kugishima (1)
Yayoi Namiki(0)
Junko Suzuki (1)


Waiting List
No  Name(past tdt finishes)    
W1   Kenji Kojima (0)
W2   Masaharu Igarashi (1)
W3   Mariko Kigawa (0)
W4   Yuko Matsuo (0)
W5   Norihiko Kato (0)
W6   Naho Inamoto (0)
W7   Yuka Atsumi (0)
W8   Junichi Tacahashi (0)
W9   Yumi Matsui (0)
W10 Tomoko Seki (2)
Who runs next? It might be you!

rd_tomo