Wednesday, November 11, 2015

#28-3 T.D.T 2016SS Entrants & Waiting list

先は長いから焦るな!
-Domingo Chikada

---

TDT2016SS Lottery November 10th, 2015
Entrants
No  Name(past tdt finishes)    
0   Tomokazu Ihara (6)
1 Yoichiro Sakurai (0)
2 Takashi Yasumasu (2)
3 Keiko Momose (0)
4 Yuzuo Kamiyama (0)
5 Yumi Matsui (0)
6 Kiyoshi Ishiba (1)
7 Makoto Chida (1)
8 Shintaro Nakagomi (0)
9 Emma Nakajima (0)
10 Daisuke Nakagawa (0)
11 Shun Saito (3)
12 Shunsuke Kano (1)
13 Yoshimi Sasaki (0)
14 Hiroki Shimura (0)
15 Tomoya Ikenishi (0)
16 Norio Kimura (0)
17 Junko Suzuki (1)
18 Masayo Noguchi (0)
19 Shinya Takasu (0)
20 Yukihiro Ooura (0)
21 Yuji Suzuki (1)
22 Naohisa Ishii (0)
23 Yuichiro Namiki (1)
24 Tomohiro Kawada (0)
25 Masaharu Igarasi (0)
26  Domingo (0)
27  EJO (0)

Waiting List
No  Name(past tdt finishes)    
W1 Tetsuro Ogata (0)
W2 Satoshi Funabashi (0)
W3 Shizuko Kakuma (1)
W4 Kazuki Uchida (0)
W5 Kenji Yamaki (0)
W6 Ryo Eshima (2)
W7 Koichiro Yamaoka (1)
W8 Yayoi Namiki (0)  
W9 Nobuka Seo (0)
W10 Akiko Fukushima (0)

---

Who runs next? 

It might be you!!


RD