Thursday, April 2, 2015

#21-2 T.D.T 2015SS Roster

Nice to be important, but more important to be nice.
- Domingo

---

T.D.T 2015SS ~April 11th – 12th, 2015~Roster:
1            Tomokazu  Ihara
2            Chieko  Isomura
3            Daiju  Sato
4            Hiroyasu  Tanaka
5            Junichi  Seki
6            Junko  Suzuki
7            Keiko  Momose
8            Koichiro  Yamaoka
9            Masaomi  Matsuda
10          Ryota  Kitamura
11          Ryo  Eshima
12          Ryuji  Oyamada
13          Shinya  Yamada
14          Shun  Saitoh
15          Shunsuke  Kano
16          Takashi  Yasumasu
17          Takayuki  Kuggishima
18          Tomoko  Seki
19          Yoshimi  Sasaki
20          Yuji  Suzuki
21          Yuki  Kurokawa
22          Yukiharu  Kawamura
23          Yuri  Sakai
24          Makoto  Chida

---

みんなにとって素敵な100マイルになりますように!


RD TOMO